Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Terma ICC

Terma Rujukan : Innovative, Creative Circle (ICC)Jawatankuasa Kecil
  Merancang semua aktiviti ICC
 • Mencalon perlantikan pemudahcara ICC
 • Mempromosi aktiviti ICC dalam jabatan
 • Merancang dan memberi latihan kepada semua ahli dan pemudahcara ICC
 • Memantau perkembangan projek-projek ICC
 • Menyelaras penghantaran ahli ICC untuk menghadiri konvensyen ICC sebagai pendedahan.
Kumpulan ICC
  Ketua Kumpulan bertanggungjawab memastikan projek ICC mereka berjalan lancar dan berjaya.
 • Setiausaha Kumpulan bertanggungjawab mengatur mesyuarat dan mencatit minit mesyuarat.
 • Ahli-ahli Kumpulan sentiasa bekerja secara berkumpulan untuk memastikan projek mereka siap dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Pemudahcara
  Bertanggungjawab untuk menyelia perjalanan projek bagi memastikan kumpulan mencapai objektif projek.
 • Menentukan halatuju projek.
 • Membantu dalam mengenalpasti  kaedah penyelesaian masalah yang diguna.

Quick Link