Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Terma QIT

Terma Rujukan : Quality Improvement Team (QIT)


Penyataan Matlamat
 • Menyediakan ruang bagi kakitangan untuk membincang dan menyelesaikan isu-isu yang bertindih dan penting dalam pasukan.
 • Meningkatkan semangat kerja berpasukan dikalangan kakitangan.
Bidang Kerja
  Terdapat dua peranan utama dalam pembentukan QIT
 • Jawatankuasa Kecil
   Adalah bertanggungjawab di atas pengurusan keseluruhan aktiviti-aktiviti QIT dalam jabatan
 • Pasukan Kualiti
   Setiap satu pasukan kualiti akan diberikan projek oleh Jawatankuasa Kecil QIT
                    Pemilihan projek QIT adalah dari atas ke bawah
Peranan dan Tanggungjawab
 • Jawatankuasa Kecil
  • Merangka semua kegiatan QIT
  • Mencalonkan ahli-ahli pasukan kualiti
  • Memperkenalkan aktiviti-aktiviti QIT dalam Jabatan
  • Mengenalpasti dan memperaku projek-projek yang akan dikendalikan oleh pasukan kualiti
  • Menyusun latihan untuk ahli-ahli pasukan kualiti
  • Memudah dan mengesan kemajuan projek-projek QIT
  • Mewujudkan skim galakan dibawah daya usaha QIT
  • Menyelaras pembentangan projek yang telah disiapkan oleh pasukan kualiti

Quick Link